ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องซักผ้า

ยูทิลิตี้รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบอัตโนมัติสูง ไฟเบอร์เลเซอร์เครื่องซักผ้าให้โดยการประดิษฐ์จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีระบบ Takvin ซึ่งสามารถดูดซับสิ่งสกปรกจากการผลิตในเวลาในระหว่างการทําความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทุติยภูมิของชิ้นงานทําความสะอาด